top of page

Zarejestruj się online

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia z 2016/679 (dalej: „RODO”) informujemy, że w związku usługą e-rejestracji administratorem Państwa danych osobowych jest KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie działająca pod adresem Aleja Kijowska 24/lu 6, 30-079 Kraków. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347722 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 6772338481, REGON: 121148453, jako świadczeniodawca usług medycznych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw drogą e-mailową: iod@kwitnaca.com lub listownie pisząc na nasz adres siedziby wskazany powyżej. Cele, postawy prawne i okresy przetwarzania: zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. dokonania rejestracji, rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą, obsługi w systemach ) - art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Państwa dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w szczególności przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna jest przechowywana co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W pewnych okolicznościach ustawowych czas ten może być przedłużony do 30 lat. Po upływu ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona lub usuwana w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Przysługuje Państwu prawo do: 1) dostępu do własnych danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, 2) sprostowania własnych danych osobowych, 3) żądania usunięcia własnych danych osobowych, 4) ograniczenia przetwarzania własnych danych, 5) przenoszenia własnych danych, 6) sprzeciwu wobec przetwarzania danych 7) wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. O ile dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. 8) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page