top of page

         

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY

 

KTMD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Zakładu Leczniczego:

„Kwitnąca” Ośrodek Rehabilitacyjny

„Kwitnąca” Ośrodek Opiekuńczy

„Kwitnąca” Ambulatorium Specjalistyczne

 

Jednostek organizacyjnych:
Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Stacjonarnej „Kwitnąca”

Ośrodek Opieki Długoterminowej „Kwitnąca”

Ambulatorium Specjalistyczne „Kwitnąca”

w Zagórzycach Dworskich

ul. Kwitnąca 3

 

ROZDZIAŁ  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Zakładów Leczniczych: „Kwitnąca” Ośrodek Rehabilitacyjny, „Kwitnąca” Ośrodek Opiekuńczy, „Kwitnąca” Ambulatorium Specjalistyczne w Zagórzycach Dworskich (zwany dalej Regulaminem) określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz organizację wewnętrzną i zadania zakładów leczniczych,  jednostek i komórek organizacyjnych Podmiotu Medycznego.

 

§ 2.

 

Regulamin opracowano na podstawie :

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z póź. zm.),

 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1317 z późn. zm.),

 4. innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

§ 3.

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „Kwitnąca” lub Zakładzie – oznacza to Zakłady lecznicze w Zagórzycach Dworskich,

 2. ZOL – oznacza Zakład Leczniczy: Ośrodek Opiekuńczy „Kwitnaca”, jednostkę organizacyjną „Ośrodek Opieki Długoterminowej „Kwitnaca”

 3. Ośrodek Rehabilitacji – oznacza Zakład Leczniczy Osrodek Rehabilitacyjny „Kwitnąca”, jednostkę organizacyjną Specjalistyczny Osrodek Rehabilitacji Stacjonarnej „Kwitnaca”

 4. Ambulatorium – oznacza Zakład Leczniczy „Kwitnąca” Ambulatorium Specjalistyczne, jednostkę organizacyjną Ambulatorium Specjalistyczne „Kwitnąca”

 5. UDL – należy prze to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tj. Dz. U. nr 112 poz.654),

 6. Organizatorze – należy przez to rozumieć KTMD Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Krakowie,

 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin.

 

§ 4.

 

Zakład, jako forma prowadzenia działalności leczniczej, utworzony został
i prowadzony jest przez spółkę pod firmą KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą w Krakowie, Al. Kijowska 24/LU6, 30 – 079 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS 0000347722,  jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wpisanym do Rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Z-195917-20171027.

 

§ 5.

 

Niniejszy Regulamin nadany został przez Organizatora w formie Uchwały Wspólników
i w tej samej formie może zostać zmieniony lub uchylony.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Zakładu oraz zarządzanie Zakładem

 

§ 7.

 

 1. Podstawowym celem działalności Zakładu jest dla ZOL udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w innych niż świadczenia szpitalne w zakresie Ośrodka Opiekuńczego, świadczenia szpitalne w zakresie usług Ośrodka Rehabilitacyjnego oraz ambulatoryjnych w zakresie działających ambulatoriów specjalistycznych  w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 UDL na rzecz osób korzystających z oferty Zakładu.

 2. Zadania określone w ust. 1 Zakład realizuje w szczególności poprzez zapewnienie:

  1. całodobowej opieki lekarskiej, w ramach której dostępność do usług lekarskich jest organizowana w ramach bieżących potrzeb pacjenta i dzielona na dyżur stacjonarny i dyspozycyjny (tzw. „pod telefonem”). Dostępność dyżuru stacjonarnego jest proporcjonalna do zapotrzebowania pacjentów oddziałów.

  2. całodobowej opieki pielęgniarskiej,

  3. całodobowej opieki opiekunów

  4. opieki psychologicznej,

  5. leczenia rehabilitacyjnego,

  6. terapii zajęciowej,

  7. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych w przypadku usług świadczonych w ramach kontraktów z NFZ obejmujących to świadczenie,

  8. pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,

  9. opieki w czasie organizowanych zajęć kulturalno-rekreacyjnych,

  10. transportu sanitarnego w przypadku usług świadczonych w ramach kontraktów z NFZ wg. świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych finansowanych ze środków publicznych lub odpłatnego w ramach zleceń komercyjnych,

  11. prowadzenia edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin.

 1. Oprócz zadań, określonych w ust. 1 i 2 powyżej Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS),

  2. rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej oraz ogólnoustrojowej,

  3. opieki pielęgniarskiej domowej,

  4. pobrań materiału do badań diagnostycznych i laboratoryjnych w ramach ambulatoriów specjalistycznych,

  5. szkoleń dla rodzin, dotyczących sprawowania opieki.

 

Zarząd

 

§ 8.

 

 1. Nadzór i kierownictwo nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd, składający się
  z członków zarządu spółki pod firmą KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem oraz reprezentuje go na zewnątrz, w tym wykonuje prawa i obowiązki podmiotu leczniczego wynikające
  z przepisów UDL.

 3. Zarządowi podlegają bezpośrednio:

 1. Dyrektor Ośrodka

 2. Główny Księgowy.

 1. Zarząd wykonuje prawa i obowiązki przełożonego służbowego w stosunku do wszystkich osób zatrudnionych w Zakładzie, bez względu na podstawę prawną świadczenia pracy.

 2. Decyzje dotyczące działalności Zakładu Zarząd podejmuje w formie uchwał, posiłkując się opinią Rady Zakładu, w przypadkach określonych w § 10 Regulaminu.

 3. Zarząd przyjmuje i rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora Ośrodka w sprawie skarg i wniosków pacjentów i ich rodzin oraz opiekunów prawnych.

 

§ 9.

 

Zadania określone w § 8 Zarząd wykonuje przy pomocy:

 1. Dyrektora Ośrodka,

 2. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych,

 3. Głównej Księgowej/Głównego Księgowego,

 4. Rady Zakładu.

 

 

Rada Zakładu

 

§ 10.

 

 1. W Zakładzie działa Rada Zakładu, która jest organem doradczym Zarządu.

 2. Do zadań Rady Zakładu należy udzielanie Zarządowi opinii i rekomendacji w sprawach związanych z działalnością Zakładu, w szczególności dotyczących rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz polityki inwestycyjnej.

 3. W skład Rady Zakladu wchodzą:

  1. Członkowie Zarządu,

  2. Dyrektor Ośrodka,

  3. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych,

  4. Główny Księgowy.

 4. Rada Zakładu może zapraszać do udziału w jej pracach w charakterze ekspertów inne osoby bez uzyskiwania członkowstwa w Radzie.

 5. Szczegółowe zasad działania Rady Zakładu określa Regulamin Rady Zakładu, uchwalony przez tę Radę i zatwierdzony przez Zarząd.

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

Zasady organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

Informacje ogólne

 

§ 11.

 

 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na warunkach komercyjnych i/lub w przypadku zawartej umowy z NFZ na warunkach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 2. W zakresie, w jakim Zakład zawrze umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych udzielane będą na rzecz osób ubezpieczonych.

 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.

 4. Zakład prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą pacjentów z zapewnieniem ochrony danych osobowych oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przyjęcie do Zakładu

 

§ 12.

 

 1. Pacjenci przyjmowani się do Zakładu w miarę wolnych miejsc, a w przypadku pacjentów w ramach zawartego kontraktu z NFZ według kolejności na liście oczekujących.

 2. W celu przyjęcia do Zakładu pacjenta, którego pobyt jest realizowany w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

 • Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie,

 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),

 1. W celu przyjęcia do Zakładu pacjenta komercyjnego, finansowanego z budżetu innego niż środki publiczne, wymagane jest dostarczenie dokumentacji medycznej ustalonej z lekarzem Zakładu.

 2. Kierujący Zakładem w okresie epidemii/pandemii lub zagrożenia epidemicznego, może wprowadzić obowiązek dostarczenia w procesie przyjęcia pacjenta aktualnych wyników badań w kierunku chorób zakaźnych (np. w kierunku SARS Cov-2) i uzależnić przyjęcie do Zakładu od wyniku tych badań.

 3. Dodatkowo, o ile będą w posiadaniu, pacjent lub opiekun prawny proszeni będą o przedstawienie:

  • karty oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel,

  • kopii ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego oraz kopii legitymacji rencisty-emeryta (w przypadku pobytu w ramach kontraktu z NFZ),

  • kopii posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego,

  • kopii legitymacji rencisty-emeryta (w przypadku pobytu w ramach kontraktu z NFZ),

  • aktualnych wyników badań w kierunku chorób zakaźnych (w tym test w kierunku wirusa SARS Cov-2), morfologia, OB, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, glukoza, kreatynina we krwi, bilirubina, Hbs oraz badanie EKG. Wymaz z odleżyn jeśli pacjent takie posiada oraz aktualne zdjęcia płuc. W przypadku chorób współistniejących (zwyrodnienia stawów, złamania szyjki kości udowej itp.) proszę dostarczyć aktualne opisane zdjęcia RTG,

  • całej dokumentacji z dotychczasowego leczenia – niedopuszczalne jest zatajenie istotnych dla zdrowia pacjenta informacji o jego stanie zdrowia.

 4. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba o podłożu psychicznym, choroba otępienna oraz uzależnienie od alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych, wymagane jest obowiązkowo dodatkowo zaświadczenie na piśmie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w zakładzie opiekuńczo - leczniczym o profilu ogólnym.

 5. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub ośrodku rehabilitacji stacjonarnej , którzy ze względu na stan zdrowia oraz stan psychiczny i choroby współistniejące ( np.: demencja starcza, zespół otępienny, chorób CUN) nie mogą samodzielnie podjąć świadomej decyzji o złożeniu i podpisaniu wniosku, wymagana będzie złożenie wniosku opiekuna prawnego powołanego na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego pod rygorem odmowy przyjęcia, lub przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, ośrodku rehabilitacyjnym bez wyrażenia zgody pacjenta.

 6. W przypadku określonym w pkt 7 do wniosku o przyjęcie wymagane będzie przedłożenie:

 • postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego,

 • postanowienia sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bez zgody pacjenta.

 1. Pacjent przyjmowany jest przez lekarza, pielęgniarkę oddziałową i pielęgniarkę    dyżurującą, fizjoterapeutę i opiekuna medycznego:

  1. lekarz zbiera dokładny wywiad od chorego,  jego rodziny lub opiekuna,  przeprowadza badanie lekarskie oraz zakłada dokumentację lekarską,

  2. wywiad pielęgniarki zbiera pielęgniarka oddziałowa/dyżurująca.

  3. fizjoterapeuta przeprowadza badanie fizjoterapeutyczne

  4. Opiekun Medyczny przejmuje rzeczy osobiste pacjenta

 2. Decyzję o przyjęciu do Zakładu „Kwitnąca” wydaje Dyrektor Ośrodka jeżeli Z-ca Dyrektora ds. Medycznych nie wnosi sprzeciwu ze względów medycznych. O decyzji osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu zostanie poinformowana pisemnie. Otrzymuje drogą elektroniczną wzór umowy oraz inne ważne informacje dotyczące przyjęcia i pobytu pacjenta w Zakładzie w tym ewentualne wymagania dotyczące dostarczenia wyników aktualnych badań lub konsultacji lekarskich, mogących mieć wpływ na podjęcie decyzji o przyjęciu do Zakładu.

 3. Osoba przyjęta do Zakładu zgłasza się do pracownika recepcji, gdzie następuje:

  • wpisanie do księgi głównej,

  • założenie akt osobowych,

  • złożenie depozytu w razie konieczności,

  • złożenie oświadczenia o upoważnieniu osoby do uzyskania informacji o jego staniezdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz możliwości kontaktu z ta osobą albo złożenie oświadczenia o braku takiego upoważnienia.

  • składa oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania dokumentacji ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

 4. Osoba przyjęta do Zakładu w gabinecie wyznaczonym do przyjęć:

  1. ma założoną historię choroby,

  2. zostaje przeprowadzony wywiad ogólny oraz są przeprowadzone badania wstępne,

  3. zostaje założona karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa,

  4. zostaje założona dokumentacja opieki pielęgniarskiej oraz  dokumentacja dot. odleżyn,

  5. zostaje założona dokumentacja świadczeń fizykoterapeutycznych i zajęć    terapeutycznych.

  6. opiekun Medyczny sporządza spis rzeczy osobistych

  7. pielęgniarka informuje rodzinę o formie kontaktu z Zakładem oraz przedstawia chorej jej prawa i obowiązki.

 5. Rzeczy wartościowe pacjent może złożyć w depozyt prowadzony przez Zakład                      na zasadach określonych w instrukcji wprowadzonej odrębnym zarządzeniem.

 6. W historii choroby zamieszcza się dane osobowe, adres i kontakt osoby opiekującej się chorą  oraz osoby mogącej otrzymywać informacje o stanie zdrowia.

 

 

Wypisanie Pacjenta

 

§ 13.

 

 1. Jeżeli w trakcie przyjęcia oraz w początkowej fazie pobytu pacjenta w Zakładzie dane o jego stanie zdrowia będą odbiegały od stanu opisanego we wniosku, przedłożonej dokumentacji oraz w zaświadczeniu lekarskim, zebranym wywiadzie przez pracownika, Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia bądź dokonania wypisu pacjenta do domu.

 2. Wypisanie Pacjenta z Zakładu, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej następuje:

  1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Zakładzie,

  2. na własne żądanie osoby przebywającej w Zakładzie lub jego przedstawiciela ustawowego,

  3. gdy osoba przebywająca w Zakładzie w sposób rażący narusza Regulamin Organizacyjny, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia albo życia i zdrowia innych osób,

  4. upłynął, określony w umowie czas pobytu w Zakładzie,

  5. na wniosek Sądu.

 3. Zakład wypisuje pacjenta, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. Zasady i warunki wypowiedzenia określone są w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 4. W przypadku wypisania pacjenta z przyczyny określonej w ust. 3, jeżeli w terminie wynikającym z umowy o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjent nie opuści Zakładu, względnie pacjent nie zostanie odebrany przez jego opiekuna prawnego, Zakład uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań w celu przeniesienia pacjenta do placówki, w której pobyt pacjentów finansowany jest ze środków publicznych. W takim przypadku pacjent lub jego opiekun prawny, który nie dopełnił obowiązku odebrania pacjenta z Zakładu, zobowiązani będą do zwrotu na rzecz Zakładu wszelkich poniesionych w związku z tym kosztów.

 5. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z Zakładu osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w Zakładzie, Dyrektor Ośrodka na wniosek Z-cy Dyrektora ds. Medycznych może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Zakładu Sąd Opiekuńczy chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania z Zakładu i przyczynach odmowy.

 6. Osoba występująca o wypisanie z Zakładu na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Zakładzie. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Zakładu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej w obecności dwóch osób personelu pielęgniarskiego. Wszyscy parafują wpis i składają swoje pieczątki.

 

 

Podstawowe prawa i obowiązki pacjentów Zakładu „Kwitnąca”

 

§ 14.

 

 1. Pacjent oraz jego opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:

a) zachowywać się kulturalnie w stosunku do personelu i innych pacjentów,

b) zachować trzeźwość i nie spożywać alkoholu ani innych substancji, których skutki działania są podobne do skutków działania alkoholu,

c) powstrzymać się od palenia tytoniu – zakaz obowiązuje na terenie całego Zakładu.

 1. Zakład gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, określonych w ustawie z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1318 z późn. zm.), których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń każdego piętra Zakładu.

 2. W czasie pobytu w Zakładzie pacjent powinien przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich, poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim i laboratoryjnym, rehabilitacji oraz przyjmować zlecone leki.

 3. Pacjent, w zależności od jego stanu zdrowia, ma prawo do korzystania z przepustek
  w wymiarze do 10% czasu pobytu w Zakładzie. Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna za zgodą Lekarza Prowadzącego Zakładu.

 4. W czasie pobytu Zakład zapewnia podstawowy pakiet świadczeń:

 • świadczenia lekarskie;

 • świadczenia pielęgniarskie;

 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza w dni powszednie, w/g harmonogramu;

 • terapię zajęciową, w/g harmonogramu;

 • leczenie farmakologiczne w/g obowiązującego w Zakładzie receptariusza, którego zasady finansowania określone jest w Umowie;

 • leczenie dietetyczne;

 • zaopatrzenie w środki pomocnicze: cewniki, worki na mocz, pieluchomajtki w rozmiarach standardowych, materace przeciwodleżynowe i rurki tracheotomijne oraz przedmioty ortopedyczne: kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie, których finansowanie określone jest w Umowie;

 • badania diagnostyczne wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza Zakładu w wyznaczone dni oraz badania pilne codziennie na zasadach, których finansowanie określone jest w Umowie;;

 • konsultacje specjalistyczne w innych placówkach ochrony zdrowia, wyłącznie na zlecenie lekarza Zakładu, na zasadach ogólnie przyjętych dla wszystkich ubezpieczonych przez NFZ dla pacjentów przebywających w ramach kontraktu z NFZ, po umówieniu terminu i miejsca realizacji przez Lekarza prowadzącego Zakładu, lub na zasadach komercyjnych dla pacjentów przebywających poza finansowaniem ze środków publicznych.

 • transport sanitarny w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację, którego zasady finansowania określone są Umowie;

 • edukacje zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych.

 1. Zakład zapewnia transport komercyjny i opiekę na wyjazdy stomatologiczne dla pacjentów wyłącznie w sytuacji nagłej, bólowej oraz uszkodzenia protezy. Pozostałe wizyty, tj. ciągłość leczenia, czy też inne wizyty protetyczne powinny być zabezpieczone przez rodzinę lub opiekunów faktycznych.

 2. Informacje dotyczące całego procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza Zakładu osobie uprawnionej.

 3. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez Pielęgniarkę Zakładu osobie uprawnionej.

 4. Na podstawie decyzji personelu pacjent może być przeniesiony na inne piętro Zakładu, do innej sali lub na inne łóżko.

 5. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pobytu pacjenta w oddziale powinny być zgłaszane do Dyrektora Medycznego lub Naczelnej Pielęgniarki.

 6. Zakład nie wykonuje czyszczenia i prania rzeczy osobistych.

 7. Zakład nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

 8. Odwiedziny pacjentów odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godz. od 10:00 do 19:00 lub mogą być regulowane Zarządzeniami Dyrektora Ośrodka w sytuacji zagrożenia epidemicznego lub innych ważnych powodów.

 9. W Zakładzie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 06:00.

 10. Pacjentowi zabrania się, pod rygorem dyscyplinarnego wypisania z Zakładu:

  • samowolnego opuszczania terenu Zakładu,

  • spożywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków o skutkach podobnych do skutków wywoływanych przez alkohol,

  • palenia wyrobów tytoniowych na terenie Zakładu.

  • Przyjmowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, suplementów diety bez konsultacji i zlecenia lekarza prowadzącego Zakładu.

 

Dokumentacja medyczna

 

§ 15.

 

 1. W związku z przyjęciem do Zakładu oraz w czasie pobytu pacjenta w Zakładzie prowadzona jest dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Dokumentacja medyczna prowadzona i udostępniana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1845).

 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zakład nie pobiera opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów. Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Tym samym opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy pacjent, przedstawiciel ustawowy pacjenta, osoba upoważniona przez pacjenta zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny
w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. przedstawiają się następująco:

- 0,38 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),

- 2,20 zł – za elektroniczny nośnik danych,

- 11,00 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych

 

Struktura organizacyjna

 

§ 16.

 

 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki organizacyjne:

 1. pion medyczny:

  • Ambulatorium Specjalistyczne

  • Ośrodek Opiekuńczy

  • Ośrodek Rehabilitacyjny

 2. pion obsługi klienta

  • Recepcja

  • Dział Sprzedaży

  • Dział Rozliczeń,

 3. Pion finansowo – księgowego:

  • Główny Księgowy,

  • Księgowość

  • Kadry i płace

  • Analizy finansowe

 4. Pion Administracyjny

  • Dział zakupów

  • Dział administracji obiektu

  • Dział utrzymania czystości

  • IT

  • Catering

 5. Stanowisko Radcy Prawnego

 

 1. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

Sposób zarządzania komórkami organizacyjnymi

 

§ 17.

 

Jednostkami/pionami organizacyjnymi kierują kierownicy, a w razie ich braku, wyznaczony na czas nieobecności pracownik, którzy:

1 ) odpowiadają za należyte wykonywanie przydzielonych im zadań przed Dyrektorem Medycznym i/lub Dyrektorem Zakładu,

2) są służbowymi przełożonymi podległych im pracowników.

 

W przypadku niewielkiej liczby pracowników w danej komórce organizacyjnej funkcję jej kierownika sprawować może bezpośrednio Dyrektor, w którego pionie organizacyjnym dana komórka się znajduje.

 

Do zadań kierowników jednostek i komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) prawidłowy podział zadań pomiędzy stanowiskami pracy,

2) kierowanie działalnością podległych komórek organizacyjnych w sposób zapewniający wykonywanie zadań statutowych Zakładu.

3) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem obowiązków wynikających z zawartych przez Zakład umów,

4) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów, na podstawie, których działa Zakład,

5) kontrola prawidłowego i terminowego wykonywania zadań i załatwiania spraw przez pracowników podległych  im komórek organizacyjnych.

6) planowy rozwój i szkolenie podległych pracowników zgodnie kierunkiem działalności i rozwoju Zakładu

 

Szczegółowe zakresy zadań i obowiązków dla kierowników oraz wszystkich innych pracowników i członków personelu Zakładu są określone w zakresach czynności, które znajdują się w aktach osobowych.  

 

Wszystkie piony i komórki organizacyjne podporządkowane są Zarządowi.

 

Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych  stanowiskach pracy wykonują swoje zadania zgodnie z przydzielonymi zakresami czynności.

 

Dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym, księgowo-finansowym i  administracyjno-gospodarczym, wszystkie komórki organizacyjne Zakładu i samodzielne stanowiska pracy zobowiązane są do wzajemnej współpracy w ramach swych kompetencji.

 

 

Pion medyczny

 

§ 18.

 

 1. Do zadań komórek organizacyjnych pionu medycznego należy bezpośrednie udzielanie pacjentom następujących świadczeń zdrowotnych:

  1. pielęgnacyjnych,

  2. leczniczych poprzez leczenie farmakologiczne, zabiegi terapeutyczne z zastosowaniem leków, konsultacje specjalistyczne,

  3. dietetycznych,

  4. terapii zajęciowej,

  5. fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych,

  6. psychologicznych,

  7. logopedycznych,

  8. w zakresie promocji zdrowia,

  9. w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych i w podnoszeniu sprawności, aktywizowaniu a także załatwianiu spraw osobistych,

  10. umożliwianie udziału w terapii indywidualnej i grupowej, realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju  samorządności, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i  środowiskiem.

 2. Ponadto do zadań komórek organizacyjnych pionu medycznego należy:

  1. utrzymanie prawidłowego stanu sanitarno-epidemiologicznego,

  2. przeciw/działanie powstania zakażeń wewnątrzzakładowych,

  3. zapobieganie i leczenie powstania odleżyn,

  4. rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie  z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz innej dokumentacji związanej
   z przebywaniem pacjentów w Zakładzie,

  5. prowadzenie dokumentacji osobowej pacjentek przebywających w Zakładzie.

  6. naliczanie odpłatności za pobyt pacjenta w Zakładzie,

  7. w przypadku zgonu pacjenta załatwianie wszelkich spraw związanych
   z pochówkiem,

  8. prowadzenie wymaganej sprawozdawczości,

  9. prowadzenie kolejki oczekujących na przyjęcie do Zakładu,

  10. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem się z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  11. prowadzenie depozytów pacjentów w postaci środków pieniężnych i innych wartościowych rzeczy oddanych do depozytu,

  12. stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

 3. Pracę personelu pielęgniarskiego i pomocniczego w Zakładzie organizuje i nadzoruje Naczelna Pielęgniarka.

 4. Naczelną Pielęgniarkę zastępuje jej stały zastępca lub wyznaczona pielęgniarka.

 5. Za organizację rehabilitacji leczniczej na terenie Zakładu odpowiada wyznaczony lekarz.

 6. Za organizację i funkcjonowanie pod względem merytorycznym, organizacyjnym i ekonomicznym komórek organizacyjnych pionu medycznego odpowiada Z-ca Dyrektora ds. Medycznych.

 

Pion administracyjny i pion obsługi klienta

 

§ 19.

 

 1. Do zadań komórek organizacyjnych pionu administracyjnego i pionu obsługi klienta należą sprawy z zakresu działalności administracyjnej i pomocniczej, związanej
  z podstawową działalnością Zakładu a w szczególności:

  • organizowanie i prowadzenie działalności Sekretariatu i recepcji Zakładu,

  • współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia,

  • określanie zapotrzebowania i realizacja zamówień i zakupów,

  • utrzymanie budynków i pomieszczeń w należytym stanie technicznym
   i bezpieczeństwa,

  • utrzymanie sprawności wszystkich urządzeń, instalacji, aparatury i sprzętu,

  • utrzymanie należytego stanu porządkowego i sanitarno-higienicznego wszystkich pomieszczeń Zakładu przestrzegając zasad przyjętych
   w obowiązujących w Zakładzie standardach,

  • zabezpieczenie łączności w Zakładzie,

  • prowadzenie gospodarki magazynowej,

  • prowadzenie archiwum zakładowego,

  • prowadzenie gospodarki odpadami,

  • współpraca z pralnią zewnętrzną polegającą na przygotowywaniu brudnegoprania do wysyłki, odbiór czystego prania oraz przesłanie na poszczególne komórki organizacyjne Zakładu,

  • dbanie o teren zielony oraztransport zakładowy,

  • kompletowanie i przechowywanie w należytym porządku dokumentacji technicznej budynków, urządzeń, sieci energetycznej i cieplnej, sprzętu techniczno-gospodarczego oraz aparatury medycznej,

  • organizowanie przeglądów technicznych obiektów i urządzeń celem oceny ich stanu oraz wykonywanie i kontrola konserwacji,

  • prowadzenie remontów i inwestycji,

  • określanie zapotrzebowania na części zamienne, materiały techniczne,

  • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,

  • zarządzanie bezpieczeństwem danych i systemów informatycznych,

  • organizowanie transportu samochodowego i wyjazdów służbowych,

  • zaopatrzenie Zakładu w aparaturę, sprzęt, środki czystości i dezynfekcyjne itp.,

  • realizacja zadań w ramach kontroli zarządczej,

  • sporządzanie zestawień na potrzeby księgowości,

  • nadzór nad realizacją zawartych umów na roboty budowlane, dostawy, usługi,

  • zatrudnienie personelu, rozliczanie wynagrodzeń i sprawy kadrowe,

  • stałe podnoszeniem kwalifikacji personelu,

  • ochrona danych osobowych.

 2. Za organizację i funkcjonowanie pod względem merytorycznym, organizacyjnymi ekonomicznym komórek organizacyjnych pionu działalności pomocniczej odpowiada Dyrektor Zakładu.

 

 

Pion finansowo – księgowy

 

 § 20.

 

 1. Pion finansowo-księgowy zajmuje się:

  • obsługą księgową i finansową Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości,

  • przygotowywaniem i realizacją płatności na podstawie zatwierdzonych dokumentów księgowych,

  • opracowaniem rocznego planu finansowego i inwestycyjnego oraz sprawowaniem nadzoru nad jego właściwą realizacją,

  • prowadzeniem wewnętrznej kontroli finansowej,

  • prowadzeniem kasy,

  • rozliczaniem dotacji i innych dofinansowań,

  • sporządzaniem i rozliczaniem deklaracji podatkowych,

  • przygotowywaniem, realizacją i rozliczaniem wypłat wynagrodzeń pracowników,

  • rozliczaniem wynagrodzeń pracowników refundowanych przez Powiatowy Urząd Pracy,

  • sporządzaniem informacji rocznej o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników,

  • prowadzeniem ewidencji analitycznej ilościowo-wartościowej wszystkich składników majątku trwałego,

  • czuwaniem nad prawidłowym przeprowadzaniem inwentaryzacji,

  • ustaleniem wyników okresowych inwentaryzacji majątku w drodze porównania spisów z natury z ewidencją księgową, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za powstałe różnice,

  • naliczaniem amortyzacji i umarzaniem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

  • sporządzaniem informacji oraz sprawozdań finansowych,

  • realizacją zadań w ramach kontroli zarządczej.

 2. Za organizację i funkcjonowanie pod względem merytorycznym, organizacyjnymi ekonomicznym pionu księgowo-finansowego odpowiada Główny Księgowy.

 

 

ROZDZIAŁ V

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne

 

Stacjonarne całodobowe świadczenia Zakładu

 

§ 21.

 

 1. W ramach prowadzonej działalności, obejmującej udzielanie stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych Zakład pobiera należności za pobyt po cenach komercyjnych.

 2. Wysokość miesięcznej należności za pobyt pacjenta w Zakładzie określona jest
  w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 3. Należność za pobyt obejmuje składnik podstawowy (zakwaterowanie, wyżywienie, podstawowa opieka lekarska i pielęgniarska) oraz składniki zmienne w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne.

 4. Aktualna wysokość opłat określona jest w ofercie cenowej Zakładu stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych opiekuńczo – leczniczych i rehabilitacyjnych, dostępnej w Recepcji, stronie internetowej Zakładu oraz na terenie Zakładu na tablicy ogłoszeń.

 5. W ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia pacjenta, należy dokonać, pierwszej wpłaty za jego pobyt. Następne płatności uiszczane są miesięcznie z góry, tj. najpóźniej do 10. dnia miesiąca kalendarzowego.

 

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Rehabilitacja

 

§ 22.

 

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są zarówno odpłatnie po cenach komercyjny, jak również na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, gdy jest ona zawarta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.) w zależności od zawartych kontraktów z NFZ na finansowanie tych świadczeń.

 

 

ROZDZIAŁ  VI

Zasady współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

 

§ 23.

 

 1. Zasady współdziałania Zakładu z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji
  i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, określają szczegółowo umowy i kontrakty zawarte z tymi podmiotami.

 2. Zakład, w celu zapewnienia pacjentom niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
  w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjentów, w tym zwłaszcza w razie konieczności hospitalizacji, kieruje pacjentów do innych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z zakresem ich działalności.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady postępowania ze zwłokami

 

§ 24.

 

 1. Zakład nie posiada chłodni do przechowywania zwłok.

 2. W przypadku zgonu pacjenta Zakładu lekarz prowadzący lub pielęgniarka niezwłocznie powiadamia członka najbliższej rodziny zmarłego uprawnionego do odebrania zwłok z Zakładu oraz ich pochowania, jeśli jest znany względnie osobę upoważnioną na podstawie dokumentacji medycznej do uzyskania informacji o stanie zdrowia oraz do przekazania informacji o zgonie.

 3. W przypadku, gdy w okresie 24 godzin od chwili zgonu najbliższa rodzina osoby zmarłej nie dokona odbioru zwłok w celu ich pochowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zakład uprawniony jest do przekazania zwłok do wybranego zakładu przedpogrzebowego lub kostnicy do czasu ich pochowania. W takim przypadku kosztami przechowania zwłok obciążona będzie najbliższa rodzina zmarłego uprawniona do pochowania zwłok zgodnie z obowiązującymi przepisami.    

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  VIII

Skargi i wnioski

 

§ 25.

 

 1. Pacjenci ich rodziny lub opiekunowie prawni, mają prawo do wniesienia skargi lub wniosku do Dyrektora Zakładu w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie w Recepcji Zakładu.

 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie przyjmujący sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy.

 3. Skarga lub wniosek podlega zarejestrowaniu w „Rejestrze skarg i wniosków”.

 4. Skargę lub wniosek rozpoznanie Dyrektor Zakładu w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się zainteresowanego w formie pisemnej. W przypadku, gdy skarga lub wniosek złożone zostały w formie wiadomości elektronicznej zawiadomienie o sposobie ich rozpatrzenia może zostać przekazane zwrotnie w tej samej formie.

 5. W przypadku, gdy z treści skargi lub wniosku wynika, że zawarte w nich zastrzeżenia                są zasadne oraz, że zasadność ta wiąże się bądź wynika z nieprawidłowości funkcjonowania Zakładu, Dyrektor podejmie niezwłoczne kroki, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 6. Od sposobu załatwienia skargi lub wniosku przez Dyrektora osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Zarządu. Odwołanie wymaga zawsze zachowania formy pisemnej i złożone może zostać w Recepcji Zakładu lub przesłane listem poleconym na adres Zakładu.

 7. Zarząd rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. O sposobie rozpatrzenia odwołania Zarząd powiadamia zainteresowanych w formie pisemnej. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ  IX

Postanowienia końcowe

 

§ 26.

 

Do spraw organizacyjnych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 27.

 

Regulamin organizacyjny podaje się do wiadomości pacjentów Zakładu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

§ 28.

 

Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony.

 

 

§ 29.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.01.2022 r.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page