top of page

Rehabilitacja stacjonarna na skierowanie NFZ

Dla kogo: Rehabilitacja  w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów kontynuujących proces leczenia, wymagających kompleksowej rehabilitacji leczniczej i całodobowej opieki medycznej.  

 

Koto wystawia skierowanie? Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową stacjonarną wystawiają:

- lekarze oddziałów szpitalnych:

      - urazowo-ortopedycznych

      - chirurgicznych

      - neurochirurgicznych

      - neurologicznych

      - reumatologicznych

      - chorób wewnętrznych

      - onkologicznych

      - ginekologicznych

      - urologicznych

      - kardiologicznych

      - geriatrycznych

- lekarze poradni specjalistycznych w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych:

      - rehabilitacyjnej

      - urazowo-ortopedycznej

      - neurologicznej

      - reumatologicznej

 

Zasady przyjęcia:

- Niezbędne dokumenty:

      -  e-skierowanie lub  skierowanie do szpitala na Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej (kod komórki 4300)  - oryginał (zawierające: Regon jednostki kierującej, numer umowy z NFZ, numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego, nr telefonu pacjenta lub osoby upoważnionej przez pacjenta; e mail)

      - aktualna dokumentacja medyczna dotycząca schorzenia będącego podstawą skierowania i schorzeń współistniejących 
[kserokopia lub czytelne skany np.]
           - karty informacyjnej z pobytów szpitalnych
           - opisy zdjęć RTG, TK, rezonansu magnetycznego


- Jeżeli pacjent posiada legitymację uprawniającą do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię lub czytelny skan
      - legitymację ZHDK

      - osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego)

      - inwalidy wojennego i wojskowego

      - kombatanta i osoby represjonowanej z powodów politycznych

      - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

- Inne dokumenty:

   

      Ważna informacja: Świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy!
             (art. 20 ust. 10 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

- Jak złożyć dokumenty?

      - osobiście w recepcji ośrodka

      - listownie na adres ośrodka:
        Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Stacjonarnej "Kwitnąca"

ul. Kwitnąca 3, 32-01 Zagórzyce Dworskie 

      - Lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania, dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta. 

       Po kwalifikacji określa tryb przyjęcia pacjenta poprzez opisanie skierowania adnotacją:

         - do przyjęcia planowego;

         - do przyjęcia w trybie pilnym;

         - odmowa hospitalizacji.

         - w przypadku braku wskazań do leczenia stacjonarnego dokumenty z odmową zostaną odesłane na adres podany do korespondencji.

 

ZAKWALIFIKOWANI DO ODDZIAŁU PACJENCI NA LECZENIE PRZYJMOWANI SĄ WEDŁUG KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH.

O TERMINIE LECZENIA OSRS "Kwitnąca" POWIADAMIA PACJENTA:
      - po zabiegu operacyjnym  drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e - sms w miarę posiadanych miejsc najpóźniej w terminie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia
      - pacjentów z kolejki stabilnej drogą telefoniczną, potwierdzoną wiadomością e - sms   - najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem leczenia

      - drogą telefoniczną w przypadku dostępności miejsca na bieżąco

Zmiana terminu realizacji leczenia stacjonarnego
- W przypadku istotnych wypadków losowych dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia.

- Za istotne przypadki losowe uznaje się udokumentowane -  niezależne od pacjenta, bezpośrednio go dotyczące zdarzenia zewnętrzne, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają stawienie się na leczenie we wskazanym terminie.
W szczególności są to:
      - śmierć najbliższej osoby

      - stan nagły - tj. stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia
      - inne ostre schorzenie, które z powodów zdrowotnych, epidemiologicznych, lub innych medycznych mogłoby spowodować zagrożenie zdrowia innych pacjentów.
- W przypadku zaistnienia stanu nagłego i po zakończeniu leczenia, pacjent przesyła zaświadczenie o stanie zdrowia z adnotacją odpowiedniego specjalisty o zdolności do kompleksowego leczenia rehabilitacyjnego. W razie konieczności przesuwa się termin przyjęcia do czasu zaistnienia możliwości udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych.
- W przypadku zaistnienia ostrego schorzenia / udokumentowanego/ dokonuje się przesunięcia terminu przyjęcia na najbliższy termin umożliwiający realizację świadczenia

Skreślenie z listy oczekujących
- W Oddziale Rehabilitacji dokonuje się skreślenia z listy oczekujących w przypadku:
      - powiadomienia przez Pacjenta wpisanego na listę oczekujących o rezygnacji,
      - zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez Świadczeniodawcę,
      - nie zgłoszenia się Pacjenta do Oddziału w terminie bez podania uzasadnionej przyczyny,
     

Informacje dodatkowe.

1. W ramach zawartej umowy z NFZ na świadczenie z zakresu rehabilitacji ogólnoustrojowej OSRS "Kwitnąca" zapewnia zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych i nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi.

2. W przypadku posiadania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego po zabiegu operacyjnym związanym z narządem ruchu prosimy o jej dosłanie celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.

3. W przypadku posiadania dokumentu uprawniającego do przyjęcia poza kolejnością prosimy o dosłanie jej celem dołączenia do już zarejestrowanego skierowania na wyżej podany adres szpitala.

4. W przypadku  zmiany: adresu, numeru telefonu podanego do kontaktu itp.  - należy niezwłocznie ten fakt zgłosić - na podany wyżej adres.

5. Informacje udzielane są pod nr tel.: +48 12 639 85 51  w dni robocze w godz. 10.00  -  14.00 lub drogą e-mail: rehabilitacja@kwitnaca.com

Podstawa prawna
• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1522 z późn. zm.) w sprawie świa
dczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.
• Zarządzenie Nr 130/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30.12.2016 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
• Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 09.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 932)

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page