top of page

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zakłady Lecznicze „Kwitnąca”  w Zagórzycach Dworskich,
ul. Kwitnąca 3, 31-091 Zagórzyce Dworskie
zwanych dalej Zakładem

 

Klauzula informacyjna dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”), informuje, że:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie działająca pod adresem 30-079 Kraków, Aleja Kijowska 24/lu 6 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347722 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 6772338481, REGON: 121148453.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail: iod@kwitnaca.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania:

1) ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracji Zakładu w gabinecie lekarskim lub na oddziale Zakładu, przekazywanie informacji o planowanych wizytach, odwołaniu lub zmiany terminu wizyty) -podstawa przetwarzania art 6 ust 1 lit b oraz art 9 ust. 2 lit h) RODO,

2) zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3) diagnoza medyczna i leczenie, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

4) zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

5) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,

6) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości,

7) w celu zapewnienia porządku, bezpieczeństwa osób, ochrony mienia na terenie Zakładu za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek)- na podstawie art. 6 ust. 1 lit f. RODO,

8) na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO) – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

4. W przypadku gdy jest Pani/Pan przedstawicielem, opiekunem prawnym i faktycznym Pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione:

1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Zakładem,

2) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Zakład,

3) podmiotom leczniczym współpracującym z Zakładem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

4) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Zakładu, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

5) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,

6) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

8) osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej,

9) Narodowemu Funduszowi Zdrowia,

10) dostawcom systemów informatycznych i usług IT,

11) dostawcom usług transportu sanitarnego,

12) dane z monitoringu mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do takiego dostępu, w tym policji.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia,

e) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

- 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

2) w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

3) w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

4) okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie do trzech miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania obrazu zostaną zabezpieczone dla celów dowodowych. W takim przypadku dane przechowywane są przez czas niezbędny dla celu w jakim zostały zabezpieczone.

8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

1) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

2) przysługujące Pani/Panu prawo do bycia zapomnianym oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może zostać ograniczone z uwagi na cel w jakim dane te są przetwarzane tj. realizacja świadczeń zdrowotnych.

3) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

10.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu.

 

Korzystanie z usług Zakładów Leczniczych „Kwitnąca” w Zagórzycach Dworskich jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Wobec powyższego niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. Jeżeli podaje nam Pani/Pan swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności - ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzyma Pani/Pan od nas potwierdzenia wizyty czy nie będzie miał Pan/Pani możliwości odwołania jej poprzez np. telefon lub SMS.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page