top of page

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA DLA PACJENTA w Ośrodku Rehabilitacyjno - Opiekuńczym  „Kwitnąca” w Zagórzycach Dworskich
ul. Kwitnąca 3 zwanych dalej Zakładem

Klauzula informacyjna dla pacjenta o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”), informuje, że:

 

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie działająca pod adresem 30-079 Kraków, Aleja Kijowska 24/lu 6 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347722 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 6772338481, REGON: 121148453.

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD):

Osobą z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych (IOD).

Dane kontaktowe Anna Soblik e-mail: iod@kwitnaca.com

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

1) ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracji Zakładu w gabinecie lekarskim lub na oddziale Zakładu,

1) zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

2) diagnoza medyczna i leczenie, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

3) zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, której podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. art. 50 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

4) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych  - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,

5) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,

6) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994  r. o rachunkowości.

 

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione:

1) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Zakładem ,

2) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez Zakład,

3) podmiotom leczniczym współpracującym z Zakładem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,

4) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Zakładu, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej),

5) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,

podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

6) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

7) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta .

 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.

 

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

 

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

1) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych.

2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

9.Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału

 

Nazwa zakładów leczniczych/jednostki organizacyjne

Kwitnąca Ambulatorium specjalistyczne

Kwitnąca Ośrodek Opiekuńczy

Kwitnąca Ośrodek Rehabilitacyjny

 

 

 

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie i administracja
zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

EFS_kolor-300dpi.jpg

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page