Informacja dla pacjentów oraz ich opiekunów, w sprawie warunków przyjęcia i zasad funkcjonowania 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Kwitnąca” w Zagórzycach, w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

 

                   Pobierz skierowanie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego KWITNĄCA ZOL

 

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Kwitnąca”, zwany dalej ZOL Kwitnąca lub Zakładem, prowadzony jest przez spółkę pod firmą KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą Al. Kijowska 24/LU6, 30 - 079 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347722, która jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wpisanym do Rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Z-195917-20171027. 

 2. ZOL Kwitnąca realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
  2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ustawy z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1317 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw, a także umowy
  o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

 3. ZOL Kwitnąca nie przyjmuje pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

II. Formalności związane z przyjęciem do ZOL Kwitnąca

 

 1. Pacjenci przyjmowani się do ZOL Kwitnąca w miarę wolnych miejsc pobytowych.

 2. W celu przyjęcia do ZOL Kwitnąca wymagane jest przedłożenie kopii dowodu osobistego i/lub kopii legitymacji rencisty-emeryta, a także dokumentów stwierdzających wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie
  o dochodach z zakładu pracy).

 3. Dodatkowo pacjent lub opiekun prawny proszeni będą o przedstawienie:

  1. kopii posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego, 

  2. aktualnych, to jest nie starszych niż 3 miesiące, wyników badań – morfologia, OB, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, glukoza, kreatynina we krwi, bilirubina, Hbs oraz badanie EKG. Wymaz z odleżyn jeśli pacjent takie posiada oraz aktualne zdjęcia płuc. W przypadku chorób współistniejących (zwyrodnienia stawów, złamania szyjki kości udowej itp.) proszę dostarczyć aktualne opisane zdjęcia RTG,

  3. całej dokumentacji z dotychczasowego leczenia – niedopuszczalne jest zatajenie istotnych dla zdrowia pacjenta informacji o jego stanie zdrowia. 

 4. W przypadku, gdy pacjent lub jego opiekun prawny nie będą dysponowali dokumentacją,
  o której mowa w pkt. 3 lit. b), a lekarz przyjmujący/prowadzący uzna za zasadne wykonanie tych lub niektórych badań, badania te zostaną wykonane w ZOL Kwitnąca na koszt pacjenta zgodnie z obowiązującym w ZOL Kwitnąca cennikiem badań. 

 5. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba o podłożu psychicznym, choroba otępienna czy demencja starcza oraz uzależnienie od alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych, wymagane jest obowiązkowo dodatkowo zaświadczenie na piśmie od lekarza psychiatry
  o aktualnym stanie zdrowia pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w zakładzie opiekuńczo - leczniczym o profilu ogólnym. 

 6. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, którzy ze względu na stan zdrowia oraz stan psychiczny i choroby współistniejące (demencja starcza, zespół otępienny) nie mogą samodzielnie podjąć świadomej decyzji o złożeniu i podpisaniu wniosku, wymagana będzie złożenie wniosku opiekuna prawnego powołanego na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego pod rygorem odmowy przyjęcia, a nadto przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu
  o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bez zgody. 

 7. W przypadku określonym w pkt. 5 do wniosku o przyjęcie wymagane będzie przedłożenie:

 8. postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego,

 9. postanowienia sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bez zgody pacjenta. 

 1. Decyzję o przyjęciu do ZOL Kwitnąca wydaje Dyrektor Medyczny. O decyzji osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu zostanie poinformowana pisemnie. 

 2. Termin przyjęcia, ustalany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, pracownikiem socjalnym lub członkiem rodziny świadczeniobiorcy wyznaczonym do kontaktu. 

 3. W dniu przyjęcia lekarz i pielęgniarka ZOL Kwitnąca oceniają pacjenta wg skali Barthel. 

 

III. Czynności po przyjęciu do ZOL Kwitnąca

 

 1. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc. 

 2. Jeżeli w trakcie przyjęcia oraz w początkowej fazie pobytu pacjenta w ZOL dane o jego stanie zdrowia będą odbiegały od stanu opisanego we wniosku, przedłożonej dokumentacji oraz
  w zaświadczeniu lekarskim ZOL Kwitnąca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia bądź wypisu pacjenta do domu. 

 3. Zakład może wypisać pacjenta, którego stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo - leczniczym. 

 4. Zakład wypisuje pacjenta, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. Zasady i warunki wypowiedzenia określone są w umowie
  o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

 5. W przypadku wypisania pacjenta z przyczyny określonej w pkt. 4, jeżeli w terminie wynikającym z umowy o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjent nie opuści Zakładu, względnie pacjent nie zostanie odebrany przez jego opiekuna prawnego, Zakład uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań w celu przeniesienia pacjenta do placówki, w której pobyt pacjentów finansowany jest ze środków publicznych. W takim przypadku pacjent lub jego opiekun prawny, który nie dopełnił obowiązku odebrania pacjenta z Zakładu, zobowiązani będą do zwrotu na rzecz ZOL Kwitnąca wszelkich poniesionych w związku z tym kosztów. 

 

 

IV. Podstawowe prawa i obowiązki pacjentów ZOL Kwitnąca

 

 1. Pacjent oraz jego opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszej informacji w szczególności:

  1. zachowywać się kulturalnie w stosunku do personelu i innych pacjentów,

  2. zachować trzeźwość i nie spożywać alkoholu ani innych substancji, których skutki działania są podobne do skutków działania alkoholu

  3. powstrzymać się od palenia tytoniu – zakaz obowiązuje na terenie całego Zakładu. 

 2. ZOL Kwitnąca gwarantuje przestrzeganie Praw Pacjenta, określonych w ustawie z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1318 z późn. zm.), których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń każdego piętra Zakładu.

 3. Pacjent, w zależności od jego stanu zdrowia, ma prawo do korzystania z przepustek
  na warunkach określonych w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna za zgodą Dyrektora Medycznego ZOL Kwitnąca. 

 4. W czasie pobytu ZOL Kwitnąca zapewnia podstawowy pakiet świadczeń: 

  1. świadczenia lekarskie lekarzy specjalistów dostępnych w ZOL Kwitnąca;

  2. świadczenia pielęgniarskie; 

  3. rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza w dni powszednie, w/g harmonogramu; 

  4. terapię zajęciową, w/g harmonogramu; 

  5. przygotowanie i podanie leków nabytych przez pacjenta; 

  6. leczenie dietetyczne;

  7. zaopatrzenie w środki pomocnicze: cewniki, worki na mocz, materace przeciwodleżynowe i rurki tracheotomijne oraz przedmioty ortopedyczne: kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie; 

  8. badania diagnostyczne wykonywane wyłącznie na zlecenie zakładowego lekarza POZ
   w wyznaczone dni oraz badania pilne codziennie; 

  9. konsultacje specjalistyczne w innych placówkach ochrony zdrowia, wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez zakładowego lekarza POZ, na zasadach ogólnie przyjętych dla wszystkich ubezpieczonych przez NFZ, po umówieniu terminu i miejsca realizacji; 

  10. transport sanitarny w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację; 

  11. edukacje zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych.

 5. ​Zakład zapewnia transport i opiekę na wyjazdy stomatologiczne dla pacjentów wyłącznie w sytuacji nagłej, bólowej oraz uszkodzenia protezy. Pozostałe wizyty tj. ciągłość leczenia, czy też inne wizyty protetyczne powinny być zabezpieczone przez rodzinę lub opiekunów faktycznych.

 6. Informacje dotyczące całego procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza prowadzącego ZOL Kwitnąca osobie uprawnionej

 7. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez Pielęgniarkę ZOL Kwitnąca osobie uprawnionej.

 8. Na podstawie decyzji personelu pacjent może być przeniesiony na inne piętro Zakładu, do innej sali lub na inne łóżko.

 9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pobytu pacjenta w oddziale powinny być zgłaszane do Dyrektora Medycznego lub Naczelnej Pielęgniarki.

 10. ZOL Kwitnąca nie wykonuje czyszczenia i prania okryć wierzchnich (garnitury, garsonki, spodnie, spódnice, płaszcze, kurtki, kożuchy, futra itp.). Do pralni oddaje się wyłącznie bieliznę osobistą - koszule nocne i piżamy. ZOL Kwitnąca nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie rzecz oddanych do pralni. 

 11. ZOL Kwitnąca nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

 

V. Dokumentacja medyczna

 

 1. W związku z przyjęciem do Zakładu oraz w czasie pobytu pacjenta w Zakładzie prowadzona jest dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Dokumentacja medyczna prowadzona i udostępniana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1845).

 3. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest na wniosek pacjentowi, opiekunowi prawnemu pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta. 

 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  a także na informatycznym nośniku danych także w formie cyfrowego odwzorowania (skanu) następuje odpłatnie – aktualny cennik dostępny jest w Recepcji ZOL Kwitnąca. 

 

VI. Należności za pobyt

 

 1. ZOL Kwitnąca w ramach prowadzonej działalności pobiera należności za pobyt w Zakładzie po cenach komercyjnych. 

 2. Wysokość miesięcznej należności za pobyt pacjenta w ZOL Kwitnąca określona jest w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 3. Należność za pobyt obejmuje składnik podstawowy (zakwaterowanie, wyżywienie, podstawowa opieka lekarska i pielęgniarska) oraz składniki zmienne w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. 

 4. W ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia pacjenta, należy dokonać, pierwszej wpłaty za jego pobyt. Następne płatności uiszczane są miesięcznie z góry, tj. najpóźniej do 10. dnia miesiąca kalendarzowego. 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Pacjent i jego opiekun mają obowiązek zapoznać się z Informacją dla odwiedzających
  i pacjentów Zakładu, która znajduje się w dyżurce pielęgniarek oraz Zarządzeniami dostępnymi na oddziałowej tablicy ogłoszeń oraz do stosowania się do nich.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Informacji podawane będą do wiadomości publicznej na stronie internetowej ZOL Kwitnąca, a także poprzez wywieszenie w formie papierowej w dyżurce pielęgniarek. Aktualna treść informacji w formie papierowej dostępna jest także w Recepcji Zakładu.  

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie i administracja
zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

EFS_kolor-300dpi.jpg
 • Facebook Social Ikona

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.