top of page

Informacja dla pacjentów oraz ich opiekunów, w sprawie warunków przyjęcia i zasad funkcjonowania 

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Kwitnąca” w Zagórzycach, w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.

                   Pobierz dokumenty do przyjęcia pacjenta wentylowanego mechanicznie do Ośrodka Opiekuńczego "KWITNĄCA" (ZOL)

 

 

                   Pobierz skierowanie do Specjalistycznego Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej "KWITNĄCA"  - Przyjęcia komercyjne

                  

 

                   Pobierz skierowanie do Ośrodka Opiekuńczego "KWITNĄCA" (ZOL) - Przyjęcia komercyjne

 

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Podmiot Leczniczy KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą Al. Kijowska 24/LU6, 30 - 079 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347722, która jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą wpisanym do Rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Księgi Rejestrowej 000000195917. W skład podmiotu leczniczego wchodzą Zakłady lecznicze: "Kwitnąca" Ośrodek Rehabilitacyjny oraz "Kwitnąca" Ośrodek Opiekuńczy w których zawarte są jednostki organizacyjne wraz ich komórkami:

  1. Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji Specjalistycznej "Kwitnąca" wykonujący usługi szpitalne

  2. Ośrodek Opieki Długoterminowej "Kwitnąca"  Zakład opiekuńczo leczniczy

 2. Podmiot realizuje świadczenia zdrowotne na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
  2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), ustawy z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1317 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw, a także umowy
  o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

 3. Jednostki "Kwitnąca" nie przyjmują pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

II. Formalności związane z przyjęciem do jednostek Kwitnąca

 

 1. Pacjenci przyjmowani się do Zakładu w miarę wolnych miejsc, a w przypadku pacjentów w ramach zawartego kontraktu z NFZ według kolejności na liście oczekujących.

 2. W celu przyjęcia do Zakładu pacjenta, którego pobyt jest realizowany w ramach kontraktu z NFZ, wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Wywiad pielęgniarki i zaświadczenie lekarskie,

  2. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu (np. kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS, decyzja o zasiłku stałym, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy),

  3. W celu przyjęcia do Zakładu pacjenta komercyjnego, finansowanego z budżetu innego niż środki publiczne, wymagane jest dostarczenie dokumentacji medycznej ustalonej z lekarzem Zakładu.

 3. Kierujący Zakładem w okresie epidemii/pandemii lub zagrożenia epidemicznego, może wprowadzić obowiązek dostarczenia w procesie przyjęcia pacjenta aktualnych wyników badań w kierunku chorób zakaźnych (np. w kierunku SARS Cov-2) i uzależnić przyjęcie do Zakładu od wyniku tych badań.

 4. Dodatkowo, o ile będą w posiadaniu, pacjent lub opiekun prawny proszeni będą o przedstawienie:

  1. karty oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel,

  2. kopii ubezpieczenia zdrowotnego i dowodu osobistego oraz kopii legitymacji rencisty-emeryta (w przypadku pobytu w ramach kontraktu z NFZ),

  3. kopii posiadanej dokumentacji medycznej w tym karty leczenia szpitalnego,

  4. kopii legitymacji rencisty-emeryta (w przypadku pobytu w ramach kontraktu z NFZ),

  5. aktualnych wyników badań w kierunku chorób zakaźnych (w tym test w kierunku wirusa SARS Cov-2), morfologia, OB, badanie ogólne moczu, Aspat, Alat, glukoza, kreatynina we krwi, bilirubina, Hbs oraz badanie EKG. Wymaz z odleżyn jeśli pacjent takie posiada oraz aktualne zdjęcia płuc. W przypadku chorób współistniejących (zwyrodnienia stawów, złamania szyjki kości udowej itp.) proszę dostarczyć aktualne opisane zdjęcia RTG,

  6. całej dokumentacji z dotychczasowego leczenia – niedopuszczalne jest zatajenie istotnych dla zdrowia pacjenta informacji o jego stanie zdrowia.

 5. Jeżeli chorobą współistniejącą jest choroba o podłożu psychicznym, choroba otępienna oraz uzależnienie od alkoholu, a także innych substancji psychoaktywnych, wymagane jest obowiązkowo dodatkowo zaświadczenie na piśmie od lekarza psychiatry o aktualnym stanie zdrowia pacjenta i braku przeciwwskazań do przebywania w zakładzie opiekuńczo - leczniczym o profilu ogólnym.

 6. W przypadku chorych nie mogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub ośrodku rehabilitacji stacjonarnej , którzy ze względu na stan zdrowia oraz stan psychiczny i choroby współistniejące ( np.: demencja starcza, zespół otępienny, chorób CUN) nie mogą samodzielnie podjąć świadomej decyzji o złożeniu i podpisaniu wniosku, wymagana będzie złożenie wniosku opiekuna prawnego powołanego na podstawie postanowienia sądu opiekuńczego pod rygorem odmowy przyjęcia, lub przedstawienie prawomocnego postanowienia sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, ośrodku rehabilitacyjnym bez wyrażenia zgody pacjenta.

 7. W przypadku określonym w pkt 7 do wniosku o przyjęcie wymagane będzie przedłożenie:

  1. postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu i ustanowieniu opiekuna prawnego,

  2. postanowienia sądu o umieszczeniu w zakładzie opiekuńczo – leczniczym bez zgody pacjenta.

 8. Pacjent przyjmowany jest przez lekarza, pielęgniarkę oddziałową i pielęgniarkę    dyżurującą, fizjoterapeutę i opiekuna medycznego:

  1. lekarz zbiera dokładny wywiad od chorej,  jej rodziny lub opiekuna,  przeprowadza badanie lekarskie oraz zakłada dokumentację lekarską,

  2. wywiad pielęgniarki zbiera pielęgniarka oddziałowa/dyżurująca.

  3. fizjoterapeuta przeprowadza badanie fizjoterapeutyczne

  4. Opiekun Medyczny przejmuje rzeczy osobiste pacjenta

 9. Decyzję o przyjęciu do Zakładu „Kwitnąca” wydaje Dyrektor Ośrodka jeżeli Z-ca Dyrektora ds. Medycznych nie wnosi sprzeciwu ze względów medycznych. O decyzji osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zakładu zostanie poinformowana pisemnie. Otrzymuje drogą elektroniczną wzór umowy oraz inne ważne informacje dotyczące przyjęcia i pobytu pacjenta w Zakładzie w tym ewentualne wymagania dotyczące dostarczenia wyników aktualnych badań lub konsultacji lekarskich, mogących mieć wpływ na podjęcie decyzji o przyjęciu do Zakładu.

 10. Osoba przyjęta do Zakładu zgłasza się do pracownika recepcji, gdzie następuje:

  1. wpisanie do księgi głównej,

  2. założenie akt osobowych,

  3. złożenie depozytu w razie konieczności,

  4. złożenie oświadczenia o upoważnieniu osoby do uzyskania informacji o jego staniezdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz możliwości kontaktu z ta osobą albo złożenie oświadczenia o braku takiego upoważnienia.

  5. składa oświadczenie o upoważnieniu osoby do uzyskiwania dokumentacji ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia

 11. Osoba przyjęta do Zakładu w gabinecie wyznaczonym do przyjęć:

  1. ma założoną historię choroby,

  2. zostaje przeprowadzony wywiad ogólny oraz są przeprowadzone badania wstępne,

  3. zostaje założona karta zleceń lekarskich, karta gorączkowa,

  4. zostaje założona dokumentacja opieki pielęgniarskiej oraz  dokumentacja dot. odleżyn,

  5. zostaje założona dokumentacja świadczeń fizykoterapeutycznych i zajęć    terapeutycznych.

  6. opiekun Medyczny sporządza spis rzeczy osobistych

  7. pielęgniarka informuje rodzinę o formie kontaktu z Zakładem oraz przedstawia chorej jej prawa i obowiązki.

 12. Rzeczy wartościowe pacjent może złożyć w depozyt prowadzony przez Zakład na zasadach określonych w instrukcji wprowadzonej odrębnym zarządzeniem.

 13. W historii choroby zamieszcza się dane osobowe, adres i kontakt osoby opiekującej się chorą  oraz osoby mogącej otrzymywać informacje o stanie zdrowia.

 

III. Czynności po przyjęciu do ZOL Kwitnąca

 

 1. Ocena w skali Barthel przeprowadzana jest co miesiąc. 

 2. Jeżeli w trakcie przyjęcia oraz w początkowej fazie pobytu pacjenta w "Kwitnącej" dane o jego stanie zdrowia będą odbiegały od stanu opisanego we wniosku, przedłożonej dokumentacji oraz w zaświadczeniu lekarskim Zakład zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia bądź wypisu pacjenta do domu. 

 3. Zakład może wypisać pacjenta, którego stan zdrowia – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną – uległ poprawie w tak istotnym stopniu, iż nie wymaga on dalszych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub ośrodku rehabilitacyjnym. 

 4. Zakład wypisuje pacjenta, w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. Zasady i warunki wypowiedzenia określone są w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. 

 5. W przypadku wypisania pacjenta z przyczyny określonej w pkt. 4, jeżeli w terminie wynikającym z umowy o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjent nie opuści Zakładu, względnie pacjent nie zostanie odebrany przez jego opiekuna prawnego, Zakład uprawniony jest do podjęcia wszelkich działań w celu przeniesienia pacjenta do placówki, w której pobyt pacjentów finansowany jest ze środków publicznych. W takim przypadku pacjent lub jego opiekun prawny, który nie dopełnił obowiązku odebrania pacjenta z Zakładu, zobowiązani będą do zwrotu na rzecz Zakładu wszelkich poniesionych w związku z tym kosztów. 

 

 

IV. Podstawowe prawa i obowiązki pacjentów

 

 1. Pacjent oraz jego opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszej informacji w szczególności:

  1. zachowywać się kulturalnie w stosunku do personelu i innych pacjentów,

  2. zachować trzeźwość i nie spożywać alkoholu ani innych substancji, których skutki działania są podobne do skutków działania alkoholu

  3. powstrzymać się od palenia tytoniu – zakaz obowiązuje na terenie całego Zakładu. 

 2. Zakłady "Kwitnąca" gwarantują przestrzeganie Praw Pacjenta, określonych w ustawie z dnia
  6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1318 z późn. zm.), których wykaz jest wywieszony na tablicy ogłoszeń każdego piętra Zakładu.

 3. Pacjent, w zależności od jego stanu zdrowia, ma prawo do korzystania z przepustek
  na warunkach określonych w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych. Przepustka udzielana jest na podstawie pisemnej prośby pacjenta lub jego opiekuna za zgodą Dyrektora Medycznego ZOL Kwitnąca. 

 4. W czasie pobytu Zakłady zapewniają podstawowy pakiet świadczeń: 

  1. świadczenia lekarskie lekarzy specjalistów dostępnych w Zakładzie;

  2. świadczenia pielęgniarskie; 

  3. rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie na zlecenie lekarza w dni powszednie, w/g harmonogramu; 

  4. terapię zajęciową, w/g harmonogramu; 

  5. przygotowanie i podanie leków nabytych przez pacjenta; 

  6. leczenie dietetyczne;

  7. zaopatrzenie w środki pomocnicze: cewniki, worki na mocz, materace przeciwodleżynowe i rurki tracheotomijne oraz przedmioty ortopedyczne: kule, laski, balkoniki, wózki inwalidzkie; 

  8. badania diagnostyczne wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza Zakładu w wyznaczone dni oraz badania pilne codziennie; 

  9. konsultacje specjalistyczne w innych placówkach ochrony zdrowia, wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez lekarza POZ pacjenta, na zasadach ogólnie przyjętych dla wszystkich ubezpieczonych przez NFZ, po umówieniu terminu i miejsca realizacji; 

  10. transport sanitarny w dniu skierowania pacjenta do szpitala lub na konsultację; 

   1. Finansowany ze środków publicznych tylko na podstawie zlecenia lekarza POZ pacjenta

   2. Finansowany komercyjnie po uzgodnieniu z Zakładem

  11. edukacje zdrowotną polegającą na przygotowaniu pacjenta do samoopieki w warunkach domowych.

 5. ​Zakład zapewnia komercyjny transport i opiekę na wyjazdy stomatologiczne dla pacjentów wyłącznie w sytuacji nagłej, bólowej oraz uszkodzenia protezy. Pozostałe wizyty tj. ciągłość leczenia, czy też inne wizyty protetyczne powinny być zabezpieczone przez rodzinę lub opiekunów faktycznych.

 6. Informacje dotyczące całego procesu leczniczego udzielane są wyłącznie przez lekarza prowadzącego  osobie uprawnionej

 7. Informacje dotyczące całego procesu pielęgnacyjnego udzielane są wyłącznie przez Pielęgniarkę Oddziałową osobie uprawnionej.

 8. Na podstawie decyzji personelu pacjent może być przeniesiony na inne piętro Zakładu, do innej sali lub na inne łóżko.

 9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pobytu pacjenta w oddziale powinny być zgłaszane do Dyrektora Medycznego lub Naczelnej Pielęgniarki.

 10. Ośrodek nie wykonuje czyszczenia i prania okryć wierzchnich (garnitury, garsonki, spodnie, spódnice, płaszcze, kurtki, kożuchy, futra itp.). Istnieje możliwość płatnego przekazania bielizny/ubrań pacjenta do pralni medycznej.  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie rzecz oddanych do pralni. 

 11. Podmiot nie bierze odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone przez pacjenta rzeczy osobiste, ubrania, aparaty słuchowe, protezy zębowe, a także za środki finansowe pozostające poza depozytem Zakładu.

 

V. Dokumentacja medyczna

 

 1. W związku z przyjęciem do Zakładu oraz w czasie pobytu pacjenta w Zakładzie prowadzona jest dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia pacjenta oraz udzielanych mu świadczeń zdrowotnych.

 2. Dokumentacja medyczna prowadzona i udostępniana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1845).

 3. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniana jest na wniosek pacjentowi, opiekunowi prawnemu pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta. 

 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  a także na informatycznym nośniku danych także w formie cyfrowego odwzorowania (skanu) następuje odpłatnie – aktualny cennik dostępny jest w Recepcji Zakładu "Kwitnąca". 

 

VI. Należności za pobyt

 

 1. Podmiot w ramach prowadzonej działalności pobiera należności za pobyt w Zakładzie po cenach komercyjnych. 

 2. Wysokość miesięcznej należności za pobyt pacjenta określona jest w umowie o świadczenie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 3. Należność za pobyt obejmuje składnik podstawowy (zakwaterowanie, wyżywienie,  opieka lekarska i pielęgniarska) oraz składniki zmienne w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne. 

 4. W ciągu trzech dni roboczych od dnia przyjęcia pacjenta, należy dokonać, pierwszej wpłaty za jego pobyt. Następne płatności uiszczane są miesięcznie z góry, tj. najpóźniej do 10. dnia miesiąca kalendarzowego. 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Pacjent i jego opiekun mają obowiązek zapoznać się z Informacją dla odwiedzających i pacjentów Zakładu, która znajduje się w dyżurce pielęgniarek oraz Zarządzeniami dostępnymi na oddziałowej tablicy ogłoszeń oraz do stosowania się do nich.

 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Informacji podawane będą do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.kwitnaca.com, a także poprzez wywieszenie w formie papierowej w dyżurce pielęgniarek. Aktualna treść informacji w formie papierowej dostępna jest także w Recepcji Zakładu.  

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page