top of page

INFORMACJA DLA OSÓB OBJĘTYCH MONITORINGIEM WIZYJNYM W ZAKŁADACH LECZNICZYCH „KWITNĄCA” W ZAGÓRZYCACH DWORSKICH UL. KWITNĄCA 3

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję:

 

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KTMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie działająca pod adresem 30-079 Kraków, Aleja Kijowska 24/lu 6. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347722 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP: 6772338481, REGON: 121148453, zwanym dalej KTMD Sp, z o.o.

2. Inspektor Ochrony Danych:

Osobą z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych (IOD).

Dane kontaktowe: Anna Soblik, e-mail: iod@kwitnaca.com

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa interesantów oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia będącego
w zarządzie KTMD Sp. z o.o.

4. Podstawa prawna przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f „RODO” - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz art 222   Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane
i przechowywane i są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3-ech miesięcy od dnia nagrania. W przypadku,
w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa i Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przetwarzania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowanym oraz nie będą wykorzystane do profilowania.

+48 577 705 006 - nowe zgłoszenie
i administracja - zapraszamy w godzinach od 7:30 do 15:00

+48 12 639 85 51 - recepcja, oddziały 
czynny całą dobę.

bottom of page